El Consorci del barri de la Mina

L'1 de setembre de 2000 es va constituir el Consorci del barri de la Mina, que respon a la voluntat d’aquestes quatre administracions: Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, Ajuntament de Barcelona i Diputació de Barcelona, d’assolir de forma progressiva i substancial una millora de les condicions de vida de la població del barri de la Mina.
Un canvi que s’ha de fer evident en els àmbits:

 • socials
 • educatiu
 • cívic
 • de la seguretat
 • de la lluita contra l’exclusió social
 • de la vida comunitària i associativa
 • de la urbanització i l'espai públic

 

FINALITAT DEL CONSORCI

La finalitat general del Consorci, que recullen els seus estatuts, és dirigir, coordinar i executar l’aplicació del Pla de transformació del barri de la Mina. Per al compliment de l’aplicació del Pla, el Consorci  té la responsabilitat de portar a terme:

  • La realització d’actuacions en els àmbits educatiu, cultural, d’inserció laboral, social, d’habitatge, seguretat i prevenció.
  • La coordinació i col·laboració per a l’aplicació correcta de les actuacions socials, laborals, culturals, educatives, sanitàries, d’habitatge i urbanístiques.
  • Les actuacions adreçades al desenvolupament econòmic del sector d’actuació en coordinació amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
  • L’establiment de relacions amb altres administracions, organismes i entitats.
  • Les actuacions urbanístiques previstes en el pla de transformació, previ acord exprés del Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
  • Les actuacions de col·laboració en l’elaboració dels instruments urbanístics que hagi aprovat l’Ajuntament de Sant Adrià.
  • L’emissió d’informes respecte a les actuacions urbanístiques que es portin a terme en el seu àmbit territorial d’actuació.
  • La previsió de vies de finançament per part de persones o entitats no consorciades.

 

ORGANIGRAMA I ÒRGANS DE GOVERN DEL CONSORCI

Pla de transformació

 

Composició dels òrgans de govern

 

CONSORCI DEL BARRI DE LA MINA

President:

Hble. Sr. Chakir El Homrani Lesfar
Conseller
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 

Vicepresident:

Il·lm. Joan Callau i Bartolí
Alcalde
Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

 

CONSELL DE GOVERN

El Consell de Govern és l’òrgan superior del Consorci. Està format per vint-i-vuit membres:

• Catorze representants de la Generalitat de Catalunya

Hble. Sr. Chakir El Homrani Lesfar
President del Consorci del barri de la Mina
Conseller
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Sr. Francesc Iglesies i Riumalló 
President de la Comissió Executiva
Secretari d'Afers Socials i Famílies
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Sr. Bernat Valls i Fuster 
Director General d'Acció Cívica i Comunitària
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Sr. Agustí Serra i Monté 
Director General d'Ordenació del Territori i Urbanisme
Departament de Territori i Sostenibilitat

Sra. Judith Gifreu i Font
Directora de l'Agència de l'Habitatge de Cataluna
Departament de Territori i Sostenibilitat

Sra. Ariadna Rectoret i Jordi
Directora del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Sra. Isabel Ferrer i Álvarez
Directora General de Proteció Civil
Departament d'Interior

Sr. Ricard Faura i Homedes
Cap de Servei d'Inclusió i Capacitació Digital
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

Sr. Juanjo Falcó i Monserrat
Director General d'Atenció a la Família i a la Comunitat Educativa
Departament d'Ensenyament

Sra. Àngels Blasco i Rovira
Directora General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Cultural
Departament de Cultura

Sr. Joan Guix i Oliver 
Secretari de Salut Pública
Departament de Salut

Sra. Elisabeth Cirici i Amell
Directora General d'Urbanisme
Departament de Territori i Sostenibilitat

Sra. Natàlia Mas Guix
Secretària General
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Sr. Miquel Àngel Escobar
Secretari d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran
Departament de la Presidència

• Vuit representants de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs

Il·lm. Joan Callau i Bartolí
Vicepresident del Consorci del barri de la Mina
Alcalde

Sra. Filomena Cañete Carrillo
Regidora

Sr. Ruben Arenas García
Regidor

Sra. Merçè Curto Gil
Regidora

Sr. Pedro Sánchez Álvarez
Regidor

Sra. Irene Aldabert González
Regidora

Sr. Gregorio Camacho Alcalde
Regidor

Sra. Isabel Marcuello García
Regidora

• Tres representants de la Diputació de Barcelona

Il·lma. Sra. Lluïsa Moret I Sabidó
Presidenta de l'Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar

Sra. Teresa Llorens Carbonell
Coordinadora de l'Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar

Sr. José Muñoz Luque
Gerent de Serveis de Benestar Social
Àrea d'atenció a les Persones

• Tres representants de l’Ajuntament de Barcelona

Il·lma. Sra. Janet Sanz Cid
Quarta tinent d'alcalde
Direcció del Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Regidora del Districte de Nou Barris

Il·lma. Lucía Martín González
Regidora d'Habitatge i Rehabilitació
Direcció del Àrea de Drets Socials
Regidora del Districte de Sant Andreu

Il·lm. Sr. David Escudé Rodriguez
Regidor d'Esports
Regidor del districte de San Martí

• Secretaria

Sra. Núria Giralt i Page
Secretària
Lletrada de l'Assessoria Jurídica
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Generalitat de Catalunya

• Assistents

Sr. Francesc Cubel i Creus 
Interventor delegat
Generalitat de Catalunya

Sr. Juan Luis Rosique Pérez
Gerent
Consorci del barri de la Mina

 

COMISSIÓ EXECUTIVA

Li correspon la direcció immediata i l'administració ordinària. Està formada per sis membres:

• Tres representants de la Generalitat de Catalunya designats pel titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Sr. Francesc Iglesies i Riumalló 
President de la Comissió Executiva
Secretari d'Afers Socials i Famílies
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Sr. Bernat Valls i Fuster 
Director General d'Acció Cívica i Comunitària
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Sr. Jaume Fornt i Paradell 
Director Adjunt Agència de l'Habitatge de Catalunya
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

• Tres representants dels ens locals (Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, Diputació de Barcelona i Ajuntament de Barcelona).

Il·lm. Joan Callau i Bartolí
Vicepresident del Consorci del barri de la Mina
Alcalde

Sra. Teresa Llorens Carbonell
Coordinadora de l'Àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar
Àrea d'atenció a les persones
Diputació de Barcelona

Il·lma. Lucía Martín González
Regidora d'Habitatge i Rehabilitació
Direcció del Àrea de Drets Socials
Ajuntament de Barcelona

• Secretaria

Sra. Núria Giralt i Page
Secretària
Lletrada de l'Assessoria Jurídica
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Generalitat de Catalunya

• Assistents

Sr. Francesc Cubel i Creus
Interventor Delegat
Generalitat de Catalunya

Sr. Juan Luis Rosique Pérez
Gerent
Consorci del barri de la Mina